skim milk

Santa’s Favourite Candy Cane Smoothie

Even Santa loves smoothies.